کنکور سراسری طی چهار روز در روز های چهارشنبه ,پنجشنبه ,جمعه و شنبه (۹ تا ۱۲ تیر۱۴۰۰) برگزارخواهد شد . 

حذفیات کنکور سراسری