شیمی

استاد بیرکی

مولف بیش از ۶۴ عنوان کتاب کمک آموزشی شیمی و حضور در ردیف سه معلم برتر کشور در سه دهه متوالی، دبیر مراکز برتر کشور از جمله علامه حلی تهران و دبیر رتبه های تک رقمی سالهای اخیر، تطبیق شیوه های تستی و نمونه سوالات با سبک جدید، سابقه درخشان در استان سمنان در سال گذشته