موثر ترین شیوه ی جمع بندی در خرداد ماه 

ویژه ی کنکوری های ۱۴۰۰

شنبه ۱ خرداد ساعت ۱۸ تا ۱۹ 

با این همایش موفقیت خود را در اخرین فرصت های باقی مانده  تثبیت کنید .