زیست شناسی

دکتر فرشاد

مدرس زیست کنکور، مدرس مراکز رهجوی دانش، هدف، پیام جاوید، علوی،رزمندگان،قلمچی و...