جهت انجام فرآیند رفع اشکال حتما ویدیو زیر را مشاهده کنید .

ویودیو نحوه رفع اشکال گروه آموزشی دکترذاکر 

رمز دسترسی به صفحه رزرو رفع اشکال را حتما از مسئول روابط عمومی خانم ها علیزاده و رستمیان دریافت کنید .