برای مشاهده سهمیه منطقه شهر خود نام شهر را در محل جستجو وارد نمایید.

توجه داشته باشید در صورتیکه نام شهر شما در لیست موجود نبود، منطقه شما منطقه ۳ خواهد بود.

برای مشاهده منطقه نام شهر خود را جستجو کنید.
استانشهربخشمنطقه
تهرانتهرانکنمنطقه 1
تهرانتهرانمرکزیمنطقه 1
تهرانشمیراناتتجریشمنطقه 1
تهرانشمیراناتلواساناتمنطقه 1
اصفهاناصفهانمرکزیمنطقه 1
آذربایجان شرقیتبریزمرکزیمنطقه 1
خراسان رضویمشهدمرکزیمنطقه 1
فارسشیرازمرکزیمنطقه 1
آذربایجان شرقیبنابمرکزیمنطقه 2
آذربایجان شرقیجلفامرکزیمنطقه 2
آذربایجان شرقیمراغهمرکزیمنطقه 2
آذربایجان شرقیمرندمرکزیمنطقه 2
آذربایجان شرقیمیانهمرکزیمنطقه 2
آذربایجان غربیارومیهمرکزیمنطقه 2
آذربایجان غربیبوکانمرکزیمنطقه 2
آذربایجان غربیخویمرکزیمنطقه 2
آذربایجان غربیسلماسمرکزیمنطقه 2
آذربایجان غربیمهابادمرکزیمنطقه 2
آذربایجان غربیمیاندوآبمرکزیمنطقه 2
آذربایجان غربینقدهمرکزیمنطقه 2
اردبیلاردبیلمرکزیمنطقه 2
اردبیلخلخالمرکزیمنطقه 2
اصفهانآران و بیدگلمرکزیمنطقه 2
اصفهاناردستانزوارهمنطقه 2
اصفهاناردستانمرکزیمنطقه 2
اصفهاناصفهانبنرودمنطقه 2
اصفهاناصفهانجرقویه سفلیمنطقه 2
اصفهاناصفهانجرقویه علیامنطقه 2
اصفهاناصفهانکوهپایهمنطقه 2
اصفهانبرخوارمرکزیمنطقه 2
اصفهانخمینی شهرمرکزیمنطقه 2
اصفهانخوانسارمرکزیمنطقه 2
اصفهانشاهین شهر و میمهمرکزیمنطقه 2
تهراناسلامشهراحمدآباد مستوفیمنطقه 2
چهار محال بختیاریبروجنمرکزیمنطقه 2
چهار محال بختیاریشهرکردمرکزیمنطقه 2
چهار محال بختیاریفارستانمرکزیمنطقه 2
چهار محال بختیاریشهرکردفرخشهرمنطقه 2
خراسان جنوبیبیرجندمرکزیمنطقه 2
خراسان رضویتربت حیدریهمرکزیمنطقه 2
خراسان رضویسبزوارمرکزیمنطقه 2
خراسان رضویقوچانمرکزیمنطقه 2
خراسان رضویکاشمرمرکزیمنطقه 2
خراسان رضویگنابادمرکزیمنطقه 2
خراسان رضوینیشابورمرکزیمنطقه 2
خراسان شمالیبجنوردمرکزیمنطقه 2
خوزستاناهوازمرکزیمنطقه 2
خوزستانبهبهانمرکزیمنطقه 2
خوزستاندزفولمرکزیمنطقه 2
خوزستاناهوازغیزانیهمنطقه 2
خوزستاناهوازاسماعیلیهمنطقه 2
زنجانابهرمرکزیمنطقه 2
زنجانزنجانمرکزیمنطقه 2
سمناندامغانمرکزیمنطقه 2
سمنانسمنانمرکزیمنطقه 2
سمنانشاهرودمرکزیمنطقه 2
سمنانگرمسارمرکزیمنطقه 2
کرمانسیرجانمرکزیمنطقه 2
کرمانکرمانمرکزیمنطقه 2
کرمانشاهکرمانشاهمرکزیمنطقه 2
گلستانگرگانمرکزیمنطقه 2
گیلانرشتمرکزیمنطقه 2
گیلانرودسرمرکزیمنطقه 2
گیلانطوالشمرکزیمنطقه 2
گیلانلاهیجانمرکزیمنطقه 2
گیلانلنگرودمرکزیمنطقه 2
لرستانبروجردمرکزیمنطقه 2
لرستانخرم آبادمرکزیمنطقه 2
مازندرانبابلبند پی شرقیمنطقه 2
مازندرانآملمرکزیمنطقه 2
مازندرانبابلمرکزیمنطقه 2
مازندرانبابلسرمرکزیمنطقه 2
مازندرانبهشهرمرکزیمنطقه 2
مازندرانتنکابنمرکزیمنطقه 2
مازندرانجویبارمرکزیمنطقه 2
مازندرانچالوسمرکزیمنطقه 2
مازندرانرامسرمرکزیمنطقه 2
مازندرانساریمرکزیمنطقه 2
مازندرانفریدونکنارمرکزیمنطقه 2
مازندرانقائمشهرمرکزیمنطقه 2
اصفهانشاهین شهر و میمهمیمهمنطقه 2
اصفهانشهرضامرکزیمنطقه 2
اصفهانفلاورجانمرکزیمنطقه 2
اصفهانکاشانمرکزیمنطقه 2
اصفهانگلپایگانمرکزیمنطقه 2
اصفهانلنجانمرکزیمنطقه 2
اصفهانمبارکهمرکزیمنطقه 2
اصفهاننائینمرکزیمنطقه 2
اصفهاننجف آبادمرکزیمنطقه 2
اصفهاننظنزامامزادهمنطقه 2
اصفهاننظنزمرکزیمنطقه 2
اصفهانفلاورجانقهدریجانمنطقه 2
اصفهانلنجانفولادشهرمنطقه 2
بوشهربوشهرمرکزیمنطقه 2
تهراناسلامشهرمرکزیمنطقه 2
تهرانتهرانآفتابمنطقه 2
تهراندماوندرودهنمنطقه 2
تهراندماوندمرکزیمنطقه 2
تهرانریمرکزیمنطقه 2
تهرانپردیسبومهنمنطقه 2
تهرانپردیسجاجرودمنطقه 2
تهرانشهریارمرکزیمنطقه 2
تهرانورامینمرکزیمنطقه 2
سیستان و بلوچستانزاهدانمرکزیمنطقه 2
فارسآبادهمرکزیمنطقه 2
فارساستهبانمرکزیمنطقه 2
فارساقلیدمرکزیمنطقه 2
فارسجهرممرکزیمنطقه 2
فارسدارابمرکزیمنطقه 2
فارسشیراززرقانمنطقه 2
فارسفسامرکزیمنطقه 2
فارسفیروزآبادمرکزیمنطقه 2
فارسفیروکارزینمرکزیمنطقه 2
فارسکازرونمرکزیمنطقه 2
فارسلارستانمرکزیمنطقه 2
فارسلامردمرکزیمنطقه 2
فارسمرودشتمرکزیمنطقه 2
فارسممسنیمرکزیمنطقه 2
فارسنیریزمرکزیمنطقه 2
فارسلامردچاهورزمنطقه 2
قزوینقزوینمرکزیمنطقه 2
قمقممرکزیمنطقه 2
کردستانسنندجمرکزیمنطقه 2
کردستانسنندجسیروانمنطقه 2
کرمانرفسنجانمرکزیمنطقه 2
مازندرانمحمودآبادمرکزیمنطقه 2
مازندراننورچمستانمنطقه 2
مازندراننورمرکزیمنطقه 2
مازندراننوشهرمرکزیمنطقه 2
مرکزیاراکمرکزیمنطقه 2
مرکزیتفرشمرکزیمنطقه 2
مرکزیخمینمرکزیمنطقه 2
مرکزیدلیجانمرکزیمنطقه 2
مرکزیزرندیهمرکزیمنطقه 2
مرکزیساوهمرکزیمنطقه 2
مرکزیمحلاتمرکزیمنطقه 2
هرمزگانبندرعباسمرکزیمنطقه 2
همدانملایرمرکزیمنطقه 2
همداننهاوندمرکزیمنطقه 2
همدانهمدانمرکزیمنطقه 2
همدانبهارمرکزیمنطقه 2
همدانتویسرکانمرکزیمنطقه 2
یزداردکانمرکزیمنطقه 2
یزدتفتمرکزیمنطقه 2
یزداشکذرمرکزیمنطقه 2
یزدمیبدمرکزیمنطقه 2