ریاضیات

مهندس لشینی

رتبه ۷۰ کشوری ارشد،مدرس شبکه ۱ صدا و سیما، مدرس رتبه ۱ و ۲ منطقه و ۵۰ رتبه زیر ۱۰۰۰