توجه : این اثر تنها مختص به دانش آموزانی است که طرح ۱۰۵ دوررر تا کنکور را خریداری کرده اند .