پرسشنامه مهارتهای ارتباطی توسط کویین دام در سال ۲۰۰۴ تهیه شده است. این پرسشنامه برای سنجش مهارت های ارتباطی بزرگسالان ابداع شده است دارای ۳۴ گویه است که مهارت های ارتباطی را توصیف می کند.برای تکمیل آن پاسخگو باید هرگویه را بخواند و سپس میزان انطباق وضعیت فعلی خود را با محتوای آن برروی یک طیف لیکرت پنج درجه ای از هرگز تا همیشه مشخص می کند.

نمره بین ۳۴ تا ۶۸  بیانگر مهارت های ارتباطی ضعیف است.

نمره بین ۶۸ تا ۱۰۲  بیانگر مهارت های ارتباطی متوسط است.

نمره بالاتر از ۱۰۲ بیانگر مهارت های ارتباطی بالا است.

مهارت های ارتباطی کوئین دام (CSTR)