ارزیابی رفع اشکال

این ارزیابی به جهت افزایش هرچه بیشتر کیفیت روند رفع اشکال می باشد بنابراین به سوالات به دقت پاسخ دهید . همچنین نظرات شما توسط تیم ارزیابی بررسی میگردد. موفق باشید .🌸 گروه آموزشی دکتر ذاکر 🌸