نوروز شعر بی غلطی اسـت کـه پایان رویاهای ناتمام را تفسیر میکند.
در این دوران طلایی با قدم هایی محکم و متفاوت و یک جمع بندی بی نظیر تفسیر رویاهای خود را در نتایج کنکور سراسری ببینید.

برای ثبت نام  در اردو های مطالعاتی روی شهر خود کلیک کنید .