روش صحیح و کاربردی خلاصه نویسی

اولین نکته ای ک باید در نظر بگیرین اینه ک من نباااید همه چیز رو یاد داشت بکنم ، من